ข่าว : เพื่อป้องกันโรคโควิดระลอกใหม่ ขอให้ประชาชนยึดหลัก D-M-H-T-T "Distancing อยู่ห่างไว้ ,Mask wearing ใส่แมสก์กัน, Hand washing หมั่นล้างมือ , Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ , Thai Cha na ใช้แอปฯ ไทยฃนะ"

รายละเอียด  : เพื่อป้องกันโรคโควิดระลอกใหม่ ขอให้ประชาชนยึดหลัก D-M-H-T-T "Distancing อยู่ห่างไว้ ,Mask wearing ใส่แมสก์กัน, Hand washing หมั่นล้างมือ , Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ , Thai Cha na ใช้แอปฯ ไทยฃนะ"ผู้แจ้งข่าว : ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลยระม ประกาศเมื่อ :