การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
     
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 543