แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2563