มาตรฐานการให้บริการ
     
มาตรฐานการให้บริการ คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท. ระบบ (E-laas)
   
 
   

 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท. ระบบ (E-laas)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม. 2564