หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ หลักเกณฑ์และเงือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2564