งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่1 ต.ยะรม - กม.7 ต.ตาเนาะแมเราะ
   
 
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2558