งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่3 - หมู่ที่ 5 ต.ยะรม
   
 
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2558